Claire Lebourg

París, 1985


Nació en París en 1985, el año en que Francia inauguró su Observatorio de Ciencias del Universo. Algo tuvo que ver, ¡seguro!, porque Claire Lebourg es una observadora nata, y entiende el universo infantil como nadie. Le encantan las manualidades y cuidar todos los aspectos de sus libros: las historias, de una ternura infi­nita pero absolutamente tronchantes; las ilustraciones, recogiendo siempre los aspectos más cómicos de la vida; el papel usado en la impresión, las tintas. Todos, absolutamente todos los aspectos del libro le interesan. Por eso ha editado muchos, ella misma y en editoriales como L’école des loisirs. También colabora en numerosos talleres infantiles, porque lo que le gusta de verdad es estar en contacto con la gente y disfrutar de la creación en grupo.

Va néixer a París el 1985, l’any que França va inaugurar l’Observatori de Ciències de l’Univers. Hi deu tenir alguna cosa a veure, segur!, perquè Claire Lebourg és una gran observadora, i entén l’univers infantil com ningú. Li encanten les manualitats i tenir cura de tots els aspectes dels seus llibres: les històries, d’una tendresa infinita però alhora per cargolar-se de riure; les il·lustracions, que recullen sempre els aspectes més còmics de la vida; el paper que es fa servir per a la impressió, les tintes. Tots, absolutament tots els aspectes del llibre li interessen. Per això n’ha editat molts, ella mateixa i en editorials com ara L’école des loisirs. També col·labora amb molts tallers infantils, perquè el que li agrada de debò és estar en contacte amb la gent i gaudir de la creació en grup.